Gaelic Heart

GAELIC HEART

An Eala Bhàn

The White Swan


Gur duilich leam mar tha mi

'S mo chridhe 'n sàs aig bròn

Bhon an uair a dh'fhàg mi

Beanntan àrd a' cheò

Gleanntannan a'mhànrain

Nan loch, nam bàgh 's nan sròm

'S an eala bhàn tha tàmh ann

Gach latha air 'm bheil mi 'n tòir.


A Mhagaidh na bi tùrsach

A rùin, ged gheibhinn bàs-

Cò am fear am measg an t-sluaigh

A mhaireas buan gu bràth?

Chan eil sinn uile ach air chuairt

Mar dhìthein buaile fàs

Bheir siantannan na blianna sios

'S nach tog a' ghrian an àird.


Tha 'n talamh leir mun cuairt dhìom

'Na mheallan suas 's na neòil;

Aig na 'shells a' bualadh -

Cha leir dhomh bhuam le ceò:

Gun chlaisneachd aig mo chluasan

Le fuaim a' ghunna mhòir;

Ach ged tha 'n uair seo cruaidh orm

Tha mo smuaintean air NicLeòid.


Air m' uilinn anns na truinnsichean

Tha m' inntinn ort, a ghràidh;

Nam chadal bidh mi a' bruadar ort

Cha dualach dhomh bhith slàn;

Tha m' aigne air a lionadh

Le cianalas cho làn

'S a'ghruag a dh'fhàs cho ruadh orm

A nis air thuar bhith bàn.


Ach ma thig an t-àm

Is anns an Fhraing gu faigh mi bàs

'S san uaigh gun tèid mo shìneadh

Far eil na mìltean chàch,

Mo bheannachd leis a' ghruagaich,

A' chaileag uasal bhàn -

Gach là a dh'fhalbh gun uallach dhi,

Gun nàire gruaidh na dhàil.


Oidhche mhath leat fhèin, a rùin

Nad leabaidh chùbhraidh bhlàth;

Cadal sàmhach air a chùl

Do dhùsgadh sunndach slàn.

Tha mise 'n seo 's an truinnsidh fhuar

'S nam chluasan fuaim bhàis

Gun duil ri faighinn às le buaidh -

Tha 'n cuan cho buan ri shnàmh.


Translation:

Sad I consider my condition

With my heart engaged with sorrow

From the very time that I left

The high bens of the mist

The little glens of dalliance

Of the lochs, the bays and the forelands

And the white swan dwelling there

Whom I daily pursue.


O Maggie, don't be sad

Love, if I should die -

Who among men

Endures eternally?

We are all only on a journey

Like flowers in the deserted cattle fold

That the year's wind and rain will bring down

And that the sun cannot raise.


All the ground around me

Is like hail in the heavens;

With the shells exploding -

I am blinded by smoke:

My ears are deafened

By the roar of the cannon;

But despite the savagery of the moment

My thoughts are on the girl called MacLeod.


Crouched in the trenches

My mind is fixed on you, love;

In sleep I dream of you

I am not fated to survive;

My spirit is filled

With a surfeit of longing

And my hair once so auburn

Is now almost white.


But if it should happen

That I am killed in France

And laid in the grave

As thousands are already,

My blessings go with the maiden,

So noble and fair.

May her every day be free of care,

And her life a source of pride.


Goodnight to you, love

In your warm, sweet-smelling bed;

May you have peaceful sleep and afterwards

May you waken healthy and in good spirits.

I am here in the cold trench

With the clamour of death in my ears

With no hope of returning victorious-

The ocean is too wide to swim.


Ghruagach Òg An Fhuilt Bhain

Young Fair-haired Maid


Gruagach òg an fhuilt bhàin

Éisd ri bàrdachd mo bhilean

Thoir dhomh gealladh thar chaìch

'S air do sgàtha ni mi tilleadh

Ged 's iomadh té 's an robh m'ùigh

Anns gach dùthaich is cinnead

O nach aontaich thu leam

'S mi bhiodh sunndach 'gad shireadh

 

Ged theireadh do chàirdean

Gur tràth thug mi'n gealladh

Do gruagach òg an fhuilt bhàin

A chaidh àrach am Barraidh

'S iomadh fear anns gach àit'

Rinn a nàdur a mhealladh

Co bheir maorach á tràigh

Nuair tha'n làn air tigh'nn thairis

 

'S truagh nach robh mi mar eun

Ite sgiathan gun ghiorradh

'S mi gun siùbhladh an iarmailt

'S mi nach iarradh gu tillead

Bu mhór m'aighear 's mo shunnd

Togail cùrs' thar gach linne

'S nuair a dhealaicheadh tu rium

Bhiodh mo shùilean a' sileadh

 

Chaidh do chliu chur an dà

'S tha do chànan aig filidh

Chaidh do thogail is t'árach

Ann am fàsaichean Uibhist

'S e gaol carraig nan àl

Leanas nàdur an duine

'S tu mo reul fad gach làtha

'S bidh mo ghràdh far an suidh thu


Translation:

Young fair-haired maid

Listen to my poem

Give me a promise forsaking all others

And I will do the same for you

Although there were many women in my affections

In every land and clan

Oh won't you yield to me

And I would be happy to fulfill your desires

 

Although your relatives warned

That I gave my promise too young

To the fair-haired maid

Who was brought up in Barra

Many men in every place

Tried to entice her

Who would gather shellfish from the shore

When the tide comes in

 

If only I were like a bird

With unclipped wings and feathers

Travelling through the skies

Not wanting to return without you

How happy and peaceful I would be

Making my way across the sea

And when you would give me your promise

My tears would flow

 

Your praises have been sung in song

And the poets speak your language

You were born and reared

In the wilderness of Uist

It is the yearning for a strong tie

That grips man's nature

And you are my star throughout every day

And my love will be wherever you shine


Sine Bhàn

Fair Jean


Blàth nan cailin, Sìne Bhàn

Reul nan nighean, dìleas òg,

Cuspair dìomhair i dom dhàn,

Gràdh mo chridh', an rìbhinn òg.


Àros sona bh' againn thall

Àirigh mhonaidh, innis bhò.

Sgaoil ar sonas uainn air ball

Mar roinneas gaoth nam fuar-bheann ceò.


Bruaillean cogaidh anns an tìr

Faic an long a' togail sheòl,

Cluinn an druma 's fuaim na pìob

Faic na suinn a' dol air bòrd.


Feumaidh mise triall gun dàil

Chi mi 'm bàrr a croinne sròl.

M' eudail bhàn, o soraidh slàn

Na caoin a luaidh, na sil na deòir.


Cha ghaoir-cath' no toirm a' chàs'

Dh'fhàg min dràsd' fo gheilt is bròn

'S e na dh'fhàg mi air an tràigh,

Sìne Bhàn a rinn mo leòn.


Sìnte 'n seo air achadh blàir,

'S duine 'mhàin cha tig nam chòir

O, 's nach robh mi anns an Àird

Le Sine Bhàn a' ruith nam bò.


Ma tha e 'n dàn mi bhith slàn

Stadaidh ràn nan gunnan mòr

Am Baile Mhonaidh nì mi tàmh

Le Sìne Bhàn, mo rìbhinn òg.


Translation:

Flower of the girls, fair Jean

Star of maidens, faithful and young

Secret subject of my song

Love of my heart, the young lass.

 

A happy house had we over yonder

A moorland sheiling, cattle pasture

Scattered was our happiness suddenly

As the wind drives the mist from the cold mountains.

 

The tumult of war was in the land

See the ship raising sail

Hear the drum and the sound of the pipes

See the heroes going on board.

 

If it my fate to keep my health

When the sound of the big guns will cease

In Baile Mhonaidh I will stay

With fair Jean, my young lass.

Táladh Chriosda

Christ Child Lullaby


Mo ghaol, mo ghràdh, is m'eudail thu

M'iunntas ùr is m'eibhneas thu

Chan thiù mi-fhèin bhith'd dhàil.


Chorus:

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia etc.


'S tusa grian gheal an dòchais

Chuireas dorchadas air fògairt

Bher thu clann-daoin bho staid bhrònaich

Gu naomhachd, soileireachd is eòlas.


Mo ghaol an t-sùil a sheallas tlàth

Mo ghaol an cridh tha liont' le gràdh

Ged is leanabh thu gun chàil

Is lìonmhor buaidh tha ort a'fàs.


Translation:

My love, my dear, my darling Thou

My new treasure and my joy art Thou

My beautiful fair Son art Thou

I am unworthy to be near thee.


Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia etc.


Thou art the white sun of hope

Who wil banish darkness from us

Manking Thou wilt redeem from sorrow

To sanctity, light and knowledge.


My love with the gentle eyes

My darling whose heart is filled with love

Although you are only but a child

Many are the qualities bestowed upon you.


Griogal Cridhe

Griogal of My Heart


'Siomadh oidhche fhliuch is thioram

Side nan seachd sian

Gheibheadh griogal dhomhsa creagan

Ris an gabhainn dion.


Chorus:

Obhan, obhan, obhan iri

Obhan, iri o

Obhan, obhan, obhan iri

'S mòr mo mhulad, 's mor.


Èudail mhòir de shluagh an domhain

Dhòirt iad t'fhuil an dè

'S chuir iad do cheann air stob daraich

Tacan beag bho'd chre.


B'annsa bhi le griogal cridhe

'Tearnadh chruidh le gleann

Na le baran mor an Dalach

Sìoda geal mu m'cheann.


'Nuair bhios mnathan òg a'bhaile

Nochd 'nan cadal sèimh

'S ann bhios mis' air bruaich do lice

Bualadh mo dha laimh.


Translation:

Many a night of rain or fair

Or tempest raging wild

Gregor would find me a rock

And shelter from the storm.


Obhan, obhan, obhan iri

Obhan, iri o

Obhan, obhan, obhan iri

Great is my grief and great.


Most loved of all men in the world

They shed thy blood since yesterday

On oaken stake, they set thy head

Near where thy body lay


Far rather would I be with Gregor

Herding down the glen

Than with the great Baron of Dull

And white silk round my head.


When other women lie tonight

In peaceful slumber still.

Beside thy grave there shall I lie

Smiting my two hands.


Tuireadh Iain Ruaidh

Iain Ruadh's Lament


Thug thu dhioms' a ghrian 'san speur

Faill ill o hug o ro è

Spion thu asam mùirn mo chlèibh

Faill ill o hug o ro èile'.


Gheall mo ghràdh dhomh sìoda's sròl

Còmhdach rìomhach's seudan òir

Gheall e mire's blasdachd beòil

'S caithream chlàr a dhùisgeas òrain.


Fuar a chrè air rèidh a bhlàir

Fàth mo bhròin is cùis mo chràidh

Diomhain deòir a'ruith chun làir

Diomhain crìdh' nach diùltadh annsachd.


Cò o'm faigh mi biadh air bòrd

Thrèig mo shòlad 's m'àilleachd neòil

Thrèig mo stiùir, mo ràmh, mo sheòl

Dh'imich saoidh nan dualan òr-bhuidh.


Translation:

You deprived me of the sun in the sky

Faill ill o hug o ro è

You plucked away from me my heart's joy

Faill ill o hug o ro èile'.


My lover promised me silk and satin

Beautiful garments, gold jewels

He promised merriment and sweet talk

A symphony of harps to entice to song.


Cold his corpse on the smooth field

The cause of my sorrow, the reason for my pain

Tears falling to the ground are useless

A heart that would not refuse a loved one is ieffectual too.


Who will provide food for my table

Happiness and beautry of the sky have gone from me

My rudder, my oar, my sail have gone

The hero with the golden locks has departed.


Soraidh Le Eilean A' Cheò

Farewell to The Isle of Skye


Soraidh leis an àit an d'fhuair mi m'àrach òg

Eilean nam beann àrda far an tàmh an ceò

Air am moch a dhèireas grian nan spèur fo ròs

A' fuadach neul na h-oidhce, soillseachadh an Stòir


Cur m'aghaidh ri Glaschu, b'airneulach mo cheum

Cur mo chùil ri càirdean nochd am bàidh cho treun

Ghluais ur buadhan nàdur ann an gràdh dha chèil

Shruth mo dheoìr a bhan is dh'fhàilnich guth mo bhèul.


'S aoibhneach Eilean Asgrab, fàilteachadh nan tonn

'S uaibhreach creagan Gheàrraidh 's àilean os an cionn

Suas gun ruig thu'm Fàsach far an tamh an sonn

Stein is Sgor a'Bhàigh, an t-ait' as aille fonn.


Seallanna bu bhreàgha riamh cha'n fhaca sùil

Sprèidh a mach gam feurach madainn ghrianach chiùin

'N uiseag air a sgiath seinn gun fhiamh a ciùil

'S an ceò mu cheann Beinn Tianabhaig is an sliabh fo dhriùchd.


Translation:

Farewell to the place where I spent my youth

Island of the high mountains where the mist rests

On which rises early the rose-coloured sun in the sky

Chasing away the clouds of night, iluminating the Storr.


Turning my face to Glasgow, sorrowful are my footsteps

Turning my back on friends, tonight their love is so powerful

Our natural talents surge in love together

My tears fall down and my voice fails me.


Joyous are the Ascrib Islands saluting the waves

Proud are the rocks of Geary with the woods above them

Upwards until you reach Fasach where the heroes rest

Stein and Scorbay, a place of the most beautiful ground.


Sights more beautiful the eye could never see

Cattle out grazing on a peaceful sunny morning

The lark on the wing singing confidently her music

The mist around Beinn Tianabhaigh and the mountain under dew.


Mairead Og

Young Margaret


O Righ nan dùl, cùm rium mo chiall

Cha robh mi riamh `s a'chunnart seo

Mi'n diugh 'san dè air cnoc leam fhèin

A'sileadh dhèur `s mi turraman.


`Si mo mhàthair rinn an call

`N uair chuir I shealg na funnaig mi

`S nuair ràinig mi an linne chaol

`S ann bha mo ghaol a'sruladh innt'.


`S e'n gunna caol a rinn mo leòn

Cha feid e òirleach tuilleadh leam

`S an fè rinn dhoms' an lèine chaol

Cha dean thu ghaoil gin tuille dhomh.


Ged théid mi suas do'n bhail' ud shuas

Cha bhi mo chuairt ach diomain ann

Air ieabaidh làir, chan fhaigh mi tàmh

`S air ieubaidh àrd cha chiúir iad mi.


O Mhairead òg, `stu rinn ma leòn

`S tu dh'fàg fo bhròn `s fo mhulad mi

`S tu`s guirme suil `s a mhadainn chiùin

Nan dearc air chùl nan duilleagan.


Translation:

O King of the universe, keep me sane

I was never before in this danger

Yesterday and today, on a hill by myself

I wept while rocking to and fro.


It was my mother who caused this awful loss

When she sent me to hunt duck

When I arrived at the narrow pool

It was my love was bathing there.


It was the narrow gun which caused my pain

I will never take it with me again

And she who made for me the linen shirt

Will never make me another.


Although I should go up to that village

My visit will be but fleeting

I will not get rest on a floor bed

And they will not put me on a hogh bed.


Oh, young Margaret, you have caused my grief

You have left me sad and sorrowful

Your eyes are bluer in the calm morning

Than the berry behind the leaves.
Copyright © All Rights Reserved.