The Gaelic Collection

THE GAELIC COLLECTION

Released 11 May 1998

Tracklist

Siol Ghoraidh

Na H-Uain A's T-Earrach

'Ic Iain 'Ic Sheumas

Mairi

Fichead Bliadhna

Tir An Airm

Abhainn An T-Sluaigh

Chi Mi'n Tir

Cnoc Na Feille

Air A'Chuan

An Ataireachd Ard

Foghar Nan Eilean 78

Ribhinn O

Pog Aon Oidhche Earraich


An Ubhal As Airde

Sraidean Na Roinn-Eorpa

Alba

Fuaim A'bhlair

Ceargal A'chuain

An Cuibhle Mor

Tir A'Mhurain

An T-Iasgair

An Toll Dubh

Ard

Thairs Air A' Ghleann

Meadhan Oidhche Air An Acairseid

Cum 'Ur N'aire

Chi Mi'n Geamhradh


2CD

Ridge Records ‎RR009

1998 - UK
Copyright © All Rights Reserved.