Leandiah Mi

LEANDIAH MI (I Will Follow)

Tracklist

Leanaidh Mi

The Heaven Taught

  Ploughman

Gaol a' chiobair

An tobar bhinn

Reiteach Moir Bhain

The Ryman Waltz

Am piobaire misgeach

Traigh lar

Mo ghaol-sa diomhair

The Fiddler's March

Barraigh Ghradhach

Albert Lee's Welcome To

  The Isle Of Skye

Kate Martin's Waltz


CD

Macmeanmna SKYECD 54

2012 - UK

Copyright © All Rights Reserved.