The Highland Connection

THE HIGHLAND CONNECTION

Gamhna Gealla

White Stirks

 

'S e mo ghràdh na gamhna gealla

Hillean o ro bha ho

Thèid do'n chrò 's nach òl am bainne

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

Thèid do'n chrò 's nach òl am bainne

Hillean o ro bha ho

Thèid a dh' Eirinn ris a ghealaich

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

Thèid a dh' Eirinn ris a ghealaich

Hillean o ro bha ho

'S a thig às le aon seòl mara

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

Hogi o ro bha ho

 

Bha MacCoinnich ann's MacLeoid

Hillean o ro bha ho

'S Mac Mhic Alasdair o'n Chrò

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

'S Mac Mhic Alasdair o'n Chrò

Hillean o ro bha ho

'S Mac 'Ic Ailein nach eil beò

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

Hogi o ro bha ho

 

--oOo--

 

I love the white stirks

Hillean o ro bha ho

They'll go to the cattle-fold - but won't drink milk!

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

They'll go to the cattle-fold - but won't drink milk!

Hillean o ro bha ho

They'll go to Ireland by the light of the moon

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

They'll go to Ireland by the light of the moon

Hillean o ro bha ho

and will come back on the same tide

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

Hogi o ro bha ho

 

MacKenzie and MacLeod were there

Hillean o ro bha ho

Glengarry from Cro

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

Glengarry from Cro

Hillean o ro bha ho

and Clanranald's corpse

He ho ho ri i ri o

Hogi o hillean o ro bha ho

 

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

He ho ro ri i ri o

Hogi o ro bha ho

 

Mairi

 

Dorch an nochd tha 'n t-Eilean

Dathan air am fuadach far nam beann

Tha faileas a' tuiteam bhon an Stòr

Mar t-fhalt dorch a suabadh do cheann

 

Horo Mhàiri o

Horo Mhàiri o

Horo Mhàiri o

'S mi gad ionndrain ho ro

 

Dè math an tobar gun an t-uisge

Dè math an corp gun cridh'

Nam biodh neart an Stòir 'nam làmhan

Bhiodh sinn le 'r chèile 's an Eilean a rithist

 

Horo Mhàiri o

Horo Mhàiri o

Horo Mhàiri o

'S mi gad ionndrain ho ro

 

'S dòch nach fhaigh sinn neamh no beatha eile

 

Nuair a dhuineas sùilean aig deireadh lath

Ach fhuair mi mo neamh an seo 's an àite

Far an d' thug thu dhomh do làmh 's do cridhe slàn

 

Horo Mhàiri o

Horo Mhàiri o

Horo Mhàiri o

'S mi gad ionndrain ho ro

 

--oOo--

 

There's a darkness on the Island of Skye tonight

The colours are clearing away from the hills

A shadow is falling down from the Storr

Like your dark hair sweeping across your face

 

What use is the well without water

What use is the body without the heart

If I had the power of this landscape in my hands

We'd be together again on the island

 

Maybe we will never find a heaven or any other existence

When we finally close our eyes at the end of our days

But I have found my heaven here in this place

Where you gave me your promise and your full heart

 

Horo Mairi o

Horo Mairi o

Horo Mairi o

I miss you

 

Fichead Bliadhna

Twenty Years

 

Ruith 's a mhonadh - Ruith nam beann

'S mar sin dhan sgoil aig deireadh samhraidh

'Nar clann - Aig còig bliadhna dh' aois

'S gun facal Beurla 'nar ceann

 

Seo do leabhar - Seo do pheann

"Dean do leasan," thuirt iad riumsa

"'S gun èirich sibh suas anns an t-saoghal

'S gheibh sibh air adhart ann"

 

Fichead bliadhn' airson firinn

B' fheudar dhomh feitheamh

'S b' fheudar dhomh lorg

Fichead bliadhn' de bhreugan

Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

 

Dh' ionnsaich sinn a leithid ann

Cànan 's bàrdachd, bàrdachd Bheurla

Ceòl na Gearmailt - Eachdraidh na Spainnt

'S b' e sin an eachdraidh mheallt

 

Bhon sgoil don oilthigh chaidh sinn ann

A' leantail foghlum, tuilleadh foghlum

Mar amadan air deireadh streang

Seòrsa de dh' fhoghlum nam cheann

 

Fichead bliadhn' airson firinn

B' fheudar dhomh feitheamh

'S b' fheudar dhomh lorg

Fichead bliadhn' de bhreugan

Thug iad eachdraidh air falbh bhuainn

 

Ach dh'eirich mi suas anns an t-saoghal

Fhuair mi deise, 's fhuair mi leine

Fhuair mi aite ann an suilean dhaoin

Fada bhon mhonadh mi'n drasd

 

Ach dh' èirich mi suas anns an t-saoghal

Fhuair mi deise is fhuair mi leine

Fhuair mi àite ann an sùilean dhaoin'

Fada bhon mhonadh mi 'n dràsd

 

Carson a chùm iad eachdraidh bhuainn?

Innsidh mi dhut, tha iad gealltach

Mas èirich clann nan Gaidheal suas

Le ceistean sireach is cruaidh

 

Nuair a thòisich mi air lorg

Cha do chreid mi mo shùilean

Obair olc

Fichead bliadhn' 's mi aineolach

 

--oOo--

 

Freedom of the moor

Freedom of the hill

And then to school at the end of summer

Children,

Five years of age,

Without many words of English

 

"Here is your book

Here is your pen”

Study hard that's what they told me

"And you will rise up in the world

You will achieve"

 

Twenty years for the truth

I had to wait

I had to search

Twenty years of deceit

They denied me knowledge of myself

 

I learned many things

The English language, the poetry of England

The music of Germany

The history of Spain

And even that was a misleading history

 

Then on to further education

Following education, more education

Like puppets on the end of a string

Our heads filled with a sort of learning

 

Twenty years for the truth

I had to wait

I had to search

Twenty years of deceit

They denied me knowledge of myself

 

And I did rise in the world

I found my suit, I found my shirt

I found a place in the eyes of men

Well away from the freedom of the moor

 

But why did they keep our history from us?

I'll tell you they are frightened

In case the children of Gaeldom awaken

With searching and penetrating questions

 

Twenty years for the truth

I had to wait

I had to search

Twenty years of deceit

They denied me knowledge of myself

 

Loch Lomond

 

By yon bonnie banks and by yon bonnie braes

Where the sun shines on Loch Lomond

Where me and my true love spent many happy days

On the banks of Loch Lomond

 

Twas there that we parted in yon shady glen

On the steep sides of Ben Lomond

Where in purple hue the Highland hills we view

And the moon glints out in the gloaming

 

You'll take the high road and I'll take the low road And I'll be in Scotland afore ye

Where me and my true love will never meet again

On the bonnie bonnie banks of Loch Lomond

 

Where wild flowers spring and the wee birdies sing

On the steep sides of Ben Lomond

But the broken heart it kens nae second spring

Though resigned we may be while we’re greetin

 

(Chorus)

 

(Chorus)

 

 

Na H-Uain A's t-Earrach

The Lambs in Springtime

 

'S iomadh là a rinn sinn suidhe

Rinn sinn suidhe 's ghabh sinn smuaint

Dè math bhi suidhe fàs nas aosd

'S laithean earraich a' falbh bhuainn

 

Chur sinn ar cànan na'ar cridhe

Fhuair sinn òran 's rinn sinn seinn

Thoir dhuinn làmh còmhnaidh 's seinnibh co-rinn

'S le chèile togaidh sinne fonn

 

Òg tha sinn òg

òg na ar cridhe

Beatha na'r coinneamh

Coinneal na'r làimh

'S an againn tha neart

Is an againn tha 'n cothrom

Nar cridhe gu bràth

Tha sinn òg

òg

 

Tha sibh mar na h-uain a's t-earrach

Siubhal 's a leum, tapaidh, saor

Ach an fhaca sibh na caoraich aosd'

Nì aon dhuibh gluasad 's leanaidh 'n corr

 

Nuair bhios na bliadhnaichean 'dol bhuaibh

Lathan doirbh lathan dorch

Cùm do choinneil an àrd is laiste

'S coisich an saoghal le cridhe òg

 

Òg tha sinn òg

Òg na ar cridhe

Beatha na'r coinneamh

Coinneal na'r làimh

'S an againn tha neart

Is an againn tha 'n cothrom

Nar cridhe gu bràth

Tha sinn òg

òg

 

--oOo--

 

Many's the time we sat down

We sat down and thought to ourselves

What is the point in sitting, growing older

The days of springtime disappearing from us

 

We put our language in our hearts

We found a song and sung it

Give us a helping hand, sing along with us

And together we can make things happen

 

You are like the lambs in springtime

Running around, jumping and carefree

But have you ever noticed the older sheep

When one moves they all follow

 

And when the years start departing from you

The difficult days, the darker days

Keep your candle aloft and lit

Walk this world with a young heart

 

Young, we are young, young in our hearts

Life ahead of us, a candle in our hands

We have the enthusiasm, we have the opportunity

In your attitude forever, stay young, stay young

 

Foghar nan Eilean '78

Island Autumn

 

Tha na duilleagan a' dannsa

Bho na craobhan anns a' ghaoith

Foghar donn ar bliadhn' air tionndadh

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

 

Sona dh' fhàg thu mi le m' eilean

'S leam na lochan is na bàigh

Mo chridh' aig tàmh air beanntan geamhraidh

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

 

Foghar nan eilean

Foghar mu thuath

Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn

Mas tàinig an t-sluagh

Bidh am fraoch air nam beanntan

'S a choille ruadh fon ghrian

'S iad a sealltain dathan dhomsa

Gus an till iad a rithis

 

Tha an latha seachad buithtean duinnte

Gheibh an caisteal fois na h-oidhch'

Gheibh an t-airgead cadal socair

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

 

Mar a dh' atharraich iad ar beòshlaint

Mhill iad dualchas cainnt 's ar dòigh

Ach fhoghair, crathaidh mi do làmh

Nis tha luchd an t-samhraidh ma sgaoil

 

Foghar nan eilean

Foghar mu thuath

Gheibh sinn beatha mar a chleachd sinn

Mas tàinig an t-sluagh

Bidh am fraoch air nam beanntan

'S a choille ruadh fon ghrian

'S iad a sealltain dathan dhomsa

Gus an till iad a rithis

 

--oOo--

 

The leaves are dancing

From the trees in the wind

The browns of autumn are turning our year around

Now that the summer visitors have gone

 

Content is the way you left me to my island

The lochs and the bays are all mine

My heart rests easy on the winter hills

Now that the summer visitors have gone

 

The day is over, the shops have closed

The castle will get a night's peace

Money will get some respite

Now that the summer visitors have gone

 

They changed our means of livelihood

They altered our language and way of life

But autumn, I can only welcome you

Now that the summer visitors are gone

 

Island autumn

Northern autumn

We can live a little like we used to

Before the crowds came

The heather on the hills

And the sunlit forests

Will reveal their colours for us

Until they return again

 

Going Home

 

In the distance day was dawning

Comes to me the early morning

Something tells me that I’m going home

 

The brand new sun shines bright

From the darkness fields of light

Something tells me that I’m going home

 

Going home

When the summer's coming in

And the moonlight on the river

Shows me where I’ve been

 

Soft the rain gently falling

Lightly ‘cross the city morning

I get the feeling that I’m going home

 

Across the moorland, past the mountains

O’er the rivers beside the new stream

Something tells me that I’m going home

 

(Chorus)

 

(Chorus)

 

As the trains rolling nearer

Ah, the feeling just to be there,

Something tells me that I’m going home

 

Now the skylines reach my eyes

The ridge stands out in highland skies

I just can’t believe I’m going home

 

Going home

 

Morning Tide

 

I'm standing here

In a long row

Farewells

And a future hanging low

Waving out

In the morning grey

A burning heart

That keeps tearing me away

 

Morning tide

Morning tide

You're taking me

For all my life

Morning tide

Morning tide

You're sailing me away

 

Precious

Morning still

My wealth falls in

All around the island hills

Dying out

Across the bay

The pier runs out

And the Minch waves roll

Away

 

(Chorus)

 

I'm standing here

In a long row

Farewells

And a future hanging low

Waving out

In the morning grey

A burning heart

That keeps tearing me

Away

 

Cearcal a Chuain

The Ocean's Cycle

 

Tha sinn uile air cuan

Stiùireadh cuairt troimh ar beatha

A' seòladh geòla dhorch

Air chall an greim na mara

Tha a' ghaoth air ar cùl

Tha a' gheòl a' cumail roimhpe

'S cha dèan uair no an cuan

Tonaisg dhuinn no rian

 

A' mhuir tha i ciùin

Tha i fiadhaich tha i farsainn

Tha i àlainn tha i diamhair

Tha i gamhlasach is domhain

O ach sinn tha sinn dall

'S chan eil againn ach beatha

Tog an seòl, tog an ràmh

Gus an fhaigh sinn astar ann

 

Ach tha mi 'n dùil, tha mi 'n dùil

Nuair a bhios a' ghrian dol fodha

Chì iad mi a' stiùireadh 'n iar

Null a dh' Uibhist air a' chearcal

Cearcal a' chuain

Gu bràth bidh i a' tionndadh

Leam gu machair geal an iar

Far an do thòisich an là

 

--oOo--

 

We are all on an ocean

Steering a course through life

Sailing a dark vessel

Lost in the grasp of the ocean

The wind is astern

The boat forging ahead

And time and the sea

Makes no sense to us at all

 

The sea is calm

It is wild, it is vast

It is beautiful, it is mysterious

It is vengeful and deep

O, but we, are blind

and all we have is life

Raise the sail, lift the oars

Til we get up speed

 

I intend, I do intend

when the sun is sinking down

To be seen steering a westerly course

On the ocean's cycle to Uist

O the ocean's cycle

Forever I'll be turning

To take me back to the pole machair in the west

Where the day has dawned

Copyright © All Rights Reserved.